Handledning & Samtal

Specialpedagogisk läxhjälp av utbildad grundskollärare sedan 1995, med inriktning ma/NO och speciallärare med erfarenhet av de skolmässiga utmaningar som kan uppstå vid bl a dyslexi, dyskalkyli, språkstörning, hörselnedsättning, ADHD, ADD, autistiska drag och ångestkänslor.

KBT-intiktad handledning rePULSE® är en framgångsrik metod för träning i impulskontroll. Metoden visar hur man själv kan ta kontrollen och bygger på ett kognitivt synsätt där personen får strategier och tränar att hantera sina impulser på ett nytt sätt. Den är uppbyggd utifrån en triad med de tre hörnstenarna TANKE, KÄNSLA och BETEENDE.
rePULSE® är flexibel och anpassningsbar efter varje individ. Träningen utgår från de situationer personen hamnar i och inriktas till det/de hörn där personen behöver hitta nya alternativ. Förhållningssättet är ett samarbete mellan personen som forskar kring sig själv och handledaren som agerar forskarassistent. Läs mer här.